Zvani un
pasūti tūlīt
LV RU
0
  Zvani un pasūti tūlīt 67788297 LV      RU       
Jaunumi
Segas un spilveni
Tavam Mazulim
Tavam Skaistumam
Tavai Veselībai
Tavai Virtuvei
Tavai Mājai
Tavam Auto
Alkohola testeri
Tavai Izklaidei
Fitnesam
Dārzam un atpūtai
Piepūšamie baseini
Raksti

Privātuma politika

Lai veiktu pasūtījumu pieņemšanu, apstrādi un garantijas saistības jūs uzticat SIA “TV-SHOP”, reģistrācijas nr: 42103100671 savus personas datus. Šī konfidencialitātes politika ir izstrādāta, lai palīdzētu jums saprast, kādu datus mēs apkopojam, kāpēc mēs to darām un kā mēs to izmantojam. Tas ir ļoti svarīgi, tāpēc ceram, ka veltīsiet laiku, lai rūpīgi izlasītu šo dokumentu.

 

1.  Definīcijas

1. Klients ir jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus SIA “TV-SHOP” sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem.

2. Personas dati ir jebkura ar Klientu tieši vai netieši saistīta informācija pēc kuras ir iespējams identificēt klientu (piemēram: tikai telefona numurs nav personas dati, bet telefona numurs kopā ar jūsu vārdu un uzvārdu jau var būt personas dati, ja vien neeksistē vairākas personas ar tādu pat vārdu un uzvārdu kā jums – piem.: Jānis Bērziņš).

3. Apstrāde ir jebkura ar Klienta personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, profilēšana, glabāšana, aplūkošana, izmantošana, saskaņošana vai kombinēšana, dzēšana vai iznīcināšana. jebkura cita ar Personas datiem veikta darbība (tai skaitā datu vākšana, kopēšana, ierakstīšana, glabāšana, pieprasījumu veikšana, nodošana u.tml.).

4. Personas datu pārzinis ir SIA “TV-SHOP”, Reģ. Nr. 42103100671. 

 

2. Personas datu ieguve

Klientu personas datu iegūšana var notikt sekojoši:

a. Veicot pirkumu / noformējot pasūtījumus tīmekļa vietnē www.tv-shop.lv un sniedzot informāciju par sevi,  lai SIA “TV-SHOP”spētu izpildīt noslēgtā līguma noteikumus un lai turpmāk sazinātos ar jums (Jūsu vārds, uzvārds, personas kods, pasta (vai pirkuma piegādes) adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese). Personas dati var tikt iegūti mūsu tīmekļa vietnē www.tv-shop.lv vai citā vietā kurā var tikt noslēgts pirkuma līgums.

b. Aizpildot atteikuma veidlapu lai īstenotu 14 dienu atteikuma tiesības (Jūsu vārds, uzvārds, personas kods, pasta adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese un jūsu bankas konta nr.) lai SIA “TV-SHOP” varētu ar jums sazināties un veikt pārskaitījumu par atgriezto preci. Personas dati tiek iegūti klientam iesniedzot mums atteikuma veidlapu.

c. Piesakoties komercpaziņojumu vai citu pakalpojumu saņemšanai (Jūsu vārds, elektroniskā pasta adrese). Dati tiek iegūti kādā no SIA “TV-SHOP” tīmekļa vietnēm. Šie dati var būt un var nebūt personas dati atkarībā vai pēc tiem Jūs var vai nevar identificēt

d. Informējot  SIA “TV-SHOP” par savu personas datu maiņu, lai SIA “TV-SHOP” spētu izpildīt noslēgtā līguma noteikumus (piemēram: lai sazinātos ar jums veicot preču garantijas apkalpošanu). Dati tiek iegūti kad jūs tos iesniedzat SIA “TV-SHOP”.

e. Iesniedzot lūgumu par preces iegādi līzingā. Datu apjomu nosaka līzinga uzņēmums. Dati tiek iegūti kad jūs tos iesniedzat SIA “TV-SHOP”.

f. Iesniedzot SIA “TV-SHOP” pieteikumus, pieprasījumus, sūdzības un veicot saraksti. Datu apjomu nosaka klients. Dati tiek iegūti kad jūs tos iesniedzat SIA “TV-SHOP”.

g. Veicot video novērošanu, lai nodrošinātu augstu servisa/pakalpojuma līmeni un SIA “TV-SHOP” īpašuma un citu mantisko vērtību aizsardzību un darbinieku un Klientu drošību (audiovizuālie dati).  Dati tiek iegūti SIA “TV-SHOP” birojā un tirdzniecības vietās kur ir uzstādītas video novērošanas kameras.

h. Veicot sazvanīšanos ar klientu, lai precizētu pasūtīto preču piegādes vietu un laiku, precizētu atteikuma tiesību realizēšanai nepieciešamo informāciju un informētu klientu par jaunumiem, akcijām, īpašiem piedāvājumiem un citām aktualitātēm. (audioieraksti un citi dati). Dati tiek iegūti zvana laikā ar klientu.

Citu datu ieguve.

SIA “TV-SHOP” veic arī anonīmu ziņu ievākšanu, proti, ziņu, kas nav attiecināmas uz kādu konkrētu cilvēku (ziņas par dzimumu, vecumu, dominējošo valodu, atrašanās vietu) un neļauj to tieši vai netieši jūs identificēt. mēs varam ievākt arī vispārīgas ziņas par klientu darbību mūsu tīmekļa vietnē. Šīs ziņas tiek ievāktas un izmantotas, lai mēs varētu iegūt informāciju par to, kādas preces un sadaļas piesaista vislielāko interesi un attiecīgi sagatavot klientiem interesantus piedāvājumus, veidot akcijas, loterijas u.tml. Vairāk par anonīmo ziņu ievākšanu jūs varat uzzināt šeit: Sīkdatņu izmantošana

 

6. Iegūto klienta personas datu izmantošana

SIA “TV-SHOP” iegūtos personas dati tiek izmantoti pildot saistības, kuras nosaka ar klientiem noslēgtie līgumi (piemēram: preču garantijas nodrošināšana), veicot preču piegādes, izpildot juridisku pienākumu, SIA “TV-SHOP” leģitīmajās interesēs, prasījuma tiesību nodibināšanai, īstenošanai un aizstāvībai un īstenojot klientu informēšanu par jaunumiem, īpašajiem piedāvājumiem u.tml. Klientiem, kuri nevēlas no SIA “TV-SHOP” saņemt informāciju par jaunumiem, īpašajiem piedāvājumiem u.tml, jebkurā laikā ir iespēja atteikties no šīs informācijas saņemšanas izmantojot elektroniskā pasta adreses vai SMS ziņojuma beigās esošo linku vai informējot SIA “TV-SHOP” rakstiski sūtot atteikumu pa pastu uz SIA “TV-SHOP” juridisko adresi vai elektroniskā pasta adresi: info@tv-shop.lv.

 

7. Personas datu nodošana trešajām pusēm

SIA “TV-SHOP” apņemas neizpaust klienta personas datus organizācijai vai kādai citai personai, ja tā nenodrošina atbilstošu personas datu aizsardzības līmeni, izņemot šādus gadījumus:

a. klients tam ir piekritis;

b. personas datu nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu ar klientu vai izpildītu ar klientu jau noslēgto līgumu;

c. personas datu nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

SIA “TV-SHOP” var nodot jūsu personas datus trešajām pusēm kuras sniedz pakalpojumus SIA “TV-SHOP” un kuras nodrošina atbilstošu personas datu aizsardzības līmeni – piemēram: mūsu sadarbības partneri, kuri nodrošina www.tv-shop.lv iegādāto preču piegādi jums, nomaksas pakalpojuma sniedzējiem u.tml.

 

8. Personas datu apstrādes apjoms un teritorija

Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ) tiktāl cik  tas ir nepieciešams līgumu izpildei,  preču piegādes nodrošināšanai, garantijas apkalpošanas saņemšanai, komerciālo paziņojumu izsūtīšanai un SIA “TV-SHOP” leģitīmo interešu nodrošināšanai. Personas datus apstrādā SIA “TV-SHOP”, reģistrācijas nr: 42103100671. Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ nenotiek.

 

9. Glabāšanas periods

Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams. Glabāšanas periods var būt

pamatots ar līgumu ar Klientu, SIA “TV-SHOP” leģitīmajām interesēm vai piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Informācija par starp Pārzini un Klientu noslēgtajiem līgumiem tiek glabāta 10 gadus pēc līgumsaistību izpildes (saskaņā ar Civilprocesa likuma 1895.pantā paredzēto saistību noilguma termiņu). Likuma “Par grāmatvedību”  prasību izpildei grāmatvedības reģistri un grāmatvedības organizācijas dokumenti tiek glabāti 10 gadus. Cita informācija vai dati tiek uzglabāti atbilstoši SIA “TV-SHOP” leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par lietvedību, patērētāju tiesību aizsardzību u.tml.). Video novērošanas kameru ieraksti tiek glabāti 1 mēnesi.

 

10. Klienta kā datu subjekta tiesības

Klientam attiecībā uz savu datu apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā Personas dati ir sekojošas tiesības:

1. Pieprasīt savu Personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.

2. Iebilst savu Personas datu Apstrādei, ja Personas datu izmantošana ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai skaitā profilēšanu tiešā mārketinga nolūkiem (piemēram, komercpaziņojumu/reklāmu nosūtīšanu/saņemšanu).

3. Prasīt savu Personas datu dzēšanu, piemēram, ja Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Klienta piekrišanu un ja Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem.

4. Ierobežot savu Personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kamēr SIA “TV-SHOP” izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz klienta datu dzēšanu.

5. Saņemt informāciju, vai SIA “TV-SHOP” apstrādā klienta Personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem.

6. Saņemt savus Personas datus, ko klients ir sniedzis un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un/vai līguma izpildes pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

7. Atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu apstrādei. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

8. Aizliegt savu datu apstrādi pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskas sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu. Šīs tiesības nav spēkā, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar Klientu, ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai ja Klients ir devis savu nepārprotamu piekrišanu.

9. Dodot savu Piekrišanu personas datu apstrādei, Klients apstiprina, ka Pārzinis ir tiesīgs veikt augstāk minētās darbības saskaņā ar GDPR, kā arī apstiprina, ka saskaņā ar GDPR prasībām viņš ir informēts un viņam ir zināma informācija par:

a. personas datu apstrādes pārzini (SIA “TV-SHOP”);

b. savu personas datu apstrādes mērķiem;

c. savu personas datu iespējamiem saņēmējiem;

d. savām tiesībām piekļūt saviem personas datiem un izdarīt tajos labojumus;

e. personas datu apstrādes tiesisko pamatu;

f. savām tiesībām bez maksas saņemt informāciju par tām fiziskām un juridiskām personām, kas noteiktajā laikā periodā ir saņēmušas no Pārziņa informāciju par Klientu;

g. to, ka personas datu pārzinim ir aizliegts iekļaut Klientam sniegtajā informācijā par personas datu saņēmējiem valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust;

h. datumu, kad Klienta personas datos pēdējo reizi izdarīti labojumi vai dati ir dzēsti vai bloķēti;

i. personas datu ieguves avotu, ja vien likums neaizliedz šīs ziņas izpaust;

j. savām tiesībām saņemt informāciju, kas par viņu bija savākta personu datu apstrādes sistēmā, ja likums neaizliedz šādu informāciju sniegt.

Gadījumā, ja Klients  pieprasa Pārzinim sniegt iepriekš minēto informāciju, Pārzinis to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne ilgāk kā viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Vajadzības gadījumā informācijas sniegšanas termiņu var pagarināt līdz 2 mēnešiem, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu. Pārzinis informē Klientu par jebkuru šādu pagarinājumu un kavēšanās iemesliem mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja Klients pieprasījumu iesniedz elektroniskā formā, informāciju, ja iespējams, sniedz elektroniskā formā, izņemot, ja Klients pieprasa citādi. Informāciju sniedz bez maksas.

Ja Klienta pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās dēļ, Pārzinis var vai nu:

a. pieprasīt saprātīgu maksu, ņemot vērā administratīvās izmaksas, kas saistītas ar informācijas vai saziņas nodrošināšanu vai pieprasītās darbības veikšanu, vai

b. atteikties izpildīt pieprasījumu.

10. Klientam ir tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kurus viņš ir sniedzis Pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā  un ir tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim un SIA “TV-SHOP” tam nerada nekādus šķēršļus, ja:

a. apstrāde pamatojas uz piekrišanu;

b. apstrādi veic ar automatizētiem līdzekļiem.

Īstenojot savas tiesības uz datu pārnesamību, datu subjektam ir tiesības uz personas datu nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. Minētās tiesības neattiecas uz apstrādi, kas ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtas oficiālās pilnvaras.

11.  Klientam tā personas datu aizsardzības jautājumos ir tiesības vērsties pie Pārziņa datu aizsardzības speciālista, rakstot vēstuli uz SIA “TV-SHOP” juridisko adresi vai elektroniskā pasta adresi: info@tv-shop.lv.

12.  Iesniegt sūdzības par Personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka tā Personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

13.  Klientam ir pienākums pēc iespējas ātrāk informēt Pārzini par jebkurām izmaiņām savos personas datos.

 

11. Klienta personas datu aizsardzība

SIA “TV-SHOP” veic visus iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu klientu personas datus. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai pilnvarotām personām.

 

12. Piekļuve klientu personas datiem

Klientiem, iesniedzot pamatotu rakstveida pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

a. kādas ziņas par klientu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);

b. kādiem mērķiem tiek veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;

c. informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.

 

13.  Datu drošība

Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi SIA “TV-SHOP” tīmekļa veikala apmeklējuma laikā, veicot pirkumus tajā vai jebkurā citā veidā ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.

Šifrētais kanāls datu nodošanai nodrošina pircēja personas datu un banku rekvizītu drošību.

Lai aizsargātu klienta intereses, mēs nodrošinām:

a. godīgu un likumisku personas datu apstrādi;

b. personas datu apstrādi tikai atbilstoši minētajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;

c. personas datu uzglabāšanas veidu, kas nodrošina iespēju identificēt klientu jebkurā attiecīgajā brīdī, kurš nepārsniedz sākotnēji norādītajam datu apstrādes nolūkam paredzēto periodu;

d. precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu un labošanu ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi;

e. personas datu dzēšanu ja to pieprasa persona uz kuru attiecas konkrētie personas dati un ja datu dzēšana netraucē ar klientu noslēgtā līguma izpildei.

Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.

 

14. Personas datu apstrādes politikas noteikumi un grozījumi

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas, Jūs esat izlasījuši mūsu Personas datu apstrādes politikas principus un noteikumus un esat tiem piekrituši. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus Personas datu apstrādes politikas galvenajos nosacījumos saskaņā  ar  piemērojamajiem  normatīvajiem aktiem, paziņojot klientiem par attiecīgajiem grozījumiem www.tv-shop.lv, pa pastu, pa e-pastu  vai citā veidā, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms grozījumu stāšanās spēkā.

Par visiem ar Personas datu apstrādes politikas vai ar datu apstrādi saistītajiem jautājumiem vai, ja vēlaties pilnībā dzēst savus SIA “TV-SHOP” nodotos personas datus, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi: info@tv-shop.lv. 

 

 

 

Kā iepirkties
Pirkumu apmaksa
Pirkumu piegāde
Saistību atruna
Garantijas
Privātuma politika
Rakstiet mums
SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ
Reģistrējies un saņem info par akcijām
© 2019 SIA TV SHOP, Rīga, Lāčplēša iela 87I, LV-1011, PVN reģ. Nr. LV42103100671
E-pasts: info@tv-shop.lv , visas tiesības paturētas.
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.
Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.